Επιλογή Σελίδας

Βιοχημικές εξετάσεις

Βιοχημικές εξετάσεις

Ενδεικτικές βιοχημικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται από τα σύγχρονα διαγνωστικά ιατρεία Aimodiagnosimed

 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Χοληστερίνη
 • Αμυλάση
 • Αλδολάση
 • Ουρικό Οξύ
 • Τριγλυκερίδια
 • Κρεατινίνη
 • Τρανσαμινάσες (SGOT/ SGPT)
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • γ–GT
 • CPK
 • LDH
 • Χολερυθρίνη (Άμεσος, Έμμεσος, Ολική)
 • Πρωτεΐνες ολικές
 • Αλβουμίνη
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • Ομοκυστεΐνη
 • TIBC
 • Ηλεκτρολύτες