Αυτοματισμός εργαστηρίου

Στην ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ MED το εργαστήριο μας λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα βελτιώνοντας την ποιότητα των εξετάσεων και μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Με την προσέλευση του εξεταζόμενου μέχρι και την παραλαβή των αποτελεσμάτων υπάρχει ένα συνεχόμενο σύστημα αυτοματοποίησης και παράλληλου ελέγχου και ταυτοποίησης.

  • Εισαγωγή εξεταζόμενου και έκδοση μοναδικού κωδικού barcode.
  • Αυτόματη ταυτοποίηση με καταχώρηση κατά τη λήψη δείγματος.
  • Αυτόματη ταυτοποίηση ηλεκτρονικού αναλυτή με το δείγμα και ανάγνωση της εξέτασης.
  • Αυτόματη εξαγωγή και καταγραφή αποτελέσματος στην καρτέλα του εξεταζόμενου.
  • Τελικός έλεγχος αποτελέσματος από τον ιατρό και έγκριση.

 

Τι επιτυγχάνουμε με το σύστημα αυτό;

  • Αποφυγή σφάλματος ανθρωπίνου παράγοντα
  • Ταχύτερη διεκπεραίωση εξέτασης
  • Ασφαλέστερα αποτελέσματα
  • Πλήρης ταυτοποίηση δείγματος – εξεταζόμενου
  • Ταυτοποιημένη φύλαξη δείγματος για άμεση ανάκτηση